envelop
loading
phone

+420 224 253 533

locale

Ovocný trh 11, Praha 1

Česky
slider1
Adlaw

Member of ADLAW INTERNATIONAL, a global network of law firms specialising in advertising and marketing law.

GTDT

Advertising Law National Expert by Getting the Deal Through.

Politická reklama (Září 2004)

20. 9. 2004

Provozování  tzv. politické reklamy  umožňuje v prvé řadě Ústava České republiky, podle níž „každý občan může činit, co není zákonem zakázáno“ a podle níž  „politický systém je založen na (..) volné soutěži politických stran“. Listina základních práv a svobod pak zaručuje svobodu projevu  s tím, že „každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem (..)

avšak také s tím, že svobodu projevu lze omezit zákonem, „jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých (..)“ ; takovým omezujícím opatřením je například zákonná ochrana osobnosti nebo zákaz hanobení národa, rasy či přesvědčení. Propagační činnost politické strany přímo předpokládá zákon o sdružování v politických stranách a hnutích č. 424/1991 Sb. v platném znění, když jako výjimku ze zákazu podnikání umožňuje politické straně, mimo jiné, založit obchodní společnost zabývající se „publikační a propagační činností“.

Tzv. politická reklama, jak i plyne ze samotného názvu, prezentuje a podporuje hodnoty politické. Tato skutečnost ji vylučuje z dosahu právních norem, které jinak reklamu běžně upravují. Na politickou reklamu se totiž nevztahuje ani zákon č. 40 /1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění, ani ustanovení obchodního zákoníku (z.č.513/1991 Sb. v platném znění) o nekalé soutěži. Zákon o regulaci reklamy za „reklamu“ a tedy předmět své regulace považuje pouze oznámení, předvedení či jinou prezentaci (…)mající za cíl podporu podnikatelské činnosti (..)“, a obchodní zákoník definuje nekalou soutěž ( která úzce souvisí s reklamou) jako „jednání v hospodářské soutěži“. Pro tzv. politickou reklamu tedy obecně neplatí taková omezení, jako je např. zákaz skryté či nevyžádané reklamy, zákaz reklamy klamavé či pravidla srovnávací reklamy, pokud ovšem některé z takovýchto omezení nevyplyne z jiného právního předpisu ( např. ze zákonů o volbách, jak je uvedeno níže).

Přesto politická reklama nevisí v právním vzduchoprázdnu a určitým omezením podléhá. Její právní úprava je rozdílná pro období volební kampaně a pro období mimo volební kampaň.

V době volební kampaně se uplatní zákon, upravující příslušný druh voleb : Zákon č. 247/1995 Sb. v platném znění, o volbách do Parlamentu ČR, nebo zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu, nebo zákon č. 46/2004 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů či zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu ( § 32 – kampaň ). Tyto zákony zpravidla vymezují dobu volební kampaně a stanoví její pravidla co do časového a místního rozsahu, užitých médií, prostoru pro jednotlivé politické strany a někdy také co do obsahu kampaně, např. požadavkem čestného a poctivého průběhu volební kampaně s důrazem na zákaz uvádění nepravdivých údajů, jak je tomu v zákoně o volbách do Evropského parlamentu a v zákoně o volbách do Parlamentu ČR..

Mimo období volební kampaně může být politická reklama šířena billboardy, plakáty, letáky, tiskem, v kinech a jinými médii vyjma rozhlasu a televize, neboť zákon o rozhlasovém a televizním vysílání č. 231/2000 Sb. v platném znění, ji v těchto médiích mimo dobu volební kampaně zakazuje. Pokud jde o obsah politické reklamy, české právo nemá žádné ustanovení, které by tuto otázku výslovně řešilo. Politická reklama by však neměla být v rozporu s dobrými mravy, jak obecně požaduje občanský zákoník ( z.č. 40/1964 Sb. v platném znění), a jak konkrétně tuto otázku rozvádí ve svých ustanoveních o ochraně osobnosti : Každý „má právo na ochranu své osobnosti, zejména občanské cti a lidské důstojnosti , jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy“. Z tohoto pohledu je třeba zvážit jakékoliv případné zmínky o politiku konkurenční strany nebo nepřímé odkazy na něj. Trestní zákon č. 140/1961 Sb. v platném znění obsahuje ustanovení o trestných činech pomluvy, podněcování nenávisti vůči skupině osob či hanobení politického přesvědčení, které by – spíše však teoreticky – mohly být za určitých podmínek obsahem politické reklamy spáchány. Požadavek čestnosti či pravdivosti politické reklamy se v českém právním řádu pro dobu mimo volební kampaň nevyskytuje a proto případná „klamavá politická reklama“ může mít následky opět jen politické, nikoliv právní. Při tvorbě politické reklamy je samozřejmě nutné respektovat i předpisy autorského a průmyslového práva, a užívat v reklamě jen prvky (logo, slogan, fotografie, celkový design,..), k nimž má politická strana příslušná práva.

JUDr. Karla Chlumská

AK Svoboda Chlumská Chrůma a partneři

Vydáno v Trend Marketing, vy Economia a.s.

News

Whistleblowing

8. 9. 2023

Novela zákoníku práce

8. 9. 2023

Koronavir a smluvní vztahy (březen 2020)

22. 3. 2020

Novela autorského zákona (duben 2017)

1. 9. 2017
Od 20.4.2017 je účinná novela autorského zákona…

Reklama na hazardní hry od 1. 1. 2017 (září 2016)

1. 1. 2017
V souvislosti s přijetím zákona o hazardních…
There are only the necessary (technical) cookies in this website, unavoidable for its proper functioning. Understand

Write us

zavřít
E-mail: