logo
prefix

Jak mediace probíhá ?


Probíhá na mediačních sezeních, jichž se účastní strany konfliktu, mediátor a po dohodě všech zúčastněných případně další osoby ( advokáti,  tlumočník, výjimečně jiné osoby).

  1. strany  sdělují, s čím přišly, jaké jsou jejich  potřeby a zájmy;  v této fázi mají možnost  lépe  porozumět nejen sobě, ale i druhé straně; z jejich  projevů vyplynou témata  jednání
  2. strany za pomoci mediátora hledají možná řešení
  3. navržená  řešení jsou zkoumána co do přijatelnosti pro obě strany  a proveditelnosti
  4. zvolené řešení  je detailněji rozpracováno a
  5. vtěleno do mediační dohody, kýženého cíle mediace.  

Mediátor může uznat za vhodné vést  částečně i oddělená jednání  s každou ze stran.  

Celý proces je neformální.  Řídí ho mediátor.

Někdy  se podaří vyřešit jen část záležitosti, ale i to je úspěch.

Termín, místo a frekvence mediačních setkání je věcí neformálních dohod stran a mediátora v průběhu mediace. Ve smlouvě o provedení mediace se stanoví pouze první setkání.