logo
prefix

Důvěrnost


Jako mediátorka jsem vázána mlčenlivostí ze zákona. To platí stejně i pro mé spolupracovníky (druhý mediátor, asistentka  apod.). Vy  se k mlčenlivosti můžete zavázat ve smlouvě o provedení mediace - doporučuji. Účastní-li se z vašeho podnětu mediace další osoby (což  je možné jen se souhlasem všech účastníků mediace),  budou také smluvně zavázány mlčenlivostí.

Závazek mlčenlivosti pokrývá vše, co bylo v průběhu mediace sděleno, projeveno a předvedeno. Není časově omezena. Dokumenty, informace a skutečnosti obecně nebo stranám známé samy o sobě mlčenlivost neodléhají, důvěrný je ale  fakt, že byly užity v procesu mediace.

Mediátor nesmí o událostech proběhlých v mediaci svědčit u soudu. 

Zákon zprošťuje mediátora  mlčenlivosti  jen  pro řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, je-li předmětem řízení  jeho  spor se stranou konfliktu,  plynoucí z výkonu činnosti mediátora,  nebo pro obranu mediátora v rámci dohledu nad jeho činností či při  kárném řízení, to vše jen v rozsahu nezbytném pro zmíněná řízení.