Přesun na obsah

Hlasitost „venkovní“ reklamy (prosinec 2014)

Nejen televizní reklama,  ale i reklamní vozidla a akce v ulicích a dalších venkovních prostorách  či uvnitř budov mohou  podléhat  hygienickým předpisům.

Na veřejných prostranstvích, jimiž jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání  bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, může  obec svojí vyhláškou příliš hlasitou reklamu zakázat, nebo pro  ni vymezit určitý čas anebo místo, pokud by taková reklama mohla  být  v rozporu ochranou zdraví   (zákon o obcích č.128/2000 Sb. a zákon o Hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb.). 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  a nařízení vlády č. 272/2011 upravují hygienické limity hluku pro tzv. chráněný venkovní prostor,  tedy nezastavěné pozemky  užívané k rekreaci (tou se rozumí i užívání pozemku   v souvislosti s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu či  s nájmem nebo podnájmem bytu v nich),  nebo pozemky užívané ke sportu, léčení či  výuce (školy, nemocnice, hřiště,..) - s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.  Chráněný venkovní prostor staveb, tedy do 2m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní, sociální a obdobné účely, a tzv. chráněný vnitřní prostor staveb, tedy obytné a pobytové místnosti,  s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování, podléhají rovněž hygienickým limitům.

Zmíněnými předpisy je regulován také hluk z provozoven služeb  (amplion lákající chodce ke vstupu)  a z veřejných hudebních produkcí  (reklamní akce s hudbou), chráněni  jsou i zaměstnanci  (reklama v interieru).

Poznatky z praxe ovšem ukazují na nefunkčnost  této veřejnoprávní ochrany  před  jednorázovým  či mobilním hlukem, neboť  limity se stanoví z průměrné hodnoty ( většinou  z osmi po sobě jdoucích nejhlučnějších denních a  jedné noční hodiny ), takže například pro projíždějící auto s amplionem nebo časově omezenou stacionární reklamní akci  je tento výpočet v podstatě nepoužitelný.  Postižení ale mohou sáhnout k některé ze soukromoprávních žalob-pokud se dopátrají toho, kdo za hluk odpovídá.

Provozovatelé televizního  vysílání  jsou vázáni vyhláškou  č. 122/2013 Sb., stanovící hlasitost reklamy, teleshoppingu a sponzorských  vzkazů .

JUDr. Karla Chlumská

Svoboda Chlumská Chrůma a partneři

Uveřejněno v Marketing Sales Media, vyd. Empresa Media a.s.


  Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.
  Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.