Přesun na obsah

Co kde hledat po změně legislativy (listopad 2014)

I když nový občanský zákoník přinesl  významné změny,  speciální ustanovení  pro marketing  zůstávají bez podstatnějších úprav. Vzhledem ke zrušení obchodního zákoníku došlo k přesunu (a doplnění) úpravy  nekalé soutěže do zákoníku občanského, který nově obsahuje také licenční smlouvy autorské a jim příbuzné, původně obsažené v autorském zákoně.  

Pro oblast soukromoprávní je tedy základem občanský zákoník č. 89/2012 Sb. , jež kromě výše uvedeného pojednává o závaznosti různých reklamních příslibů, stanoví  základy právního  jednání vůbec, nadále  řeší  práva osobnostní   a otázky veřejného příslibu  (spotřebitelská soutěž). Najdeme v něm i  ustanovení o náhradě škody, nemajetkové újmy a o vydání bezdůvodného obohacení.

Z veřejnoprávních  předpisů jmenujme v prvé řadě   zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb., kde nalezneme obecná pravidla  reklamy a rozdělení odpovědnosti mezi zadavatele, zpracovatele a šiřitele. Odkazuje na rovněž obecný  zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., který zakazuje  některá jednání vůči spotřebiteli jako nekalé obchodní praktiky. Zákon o regulaci reklamy a o ochraně spotřebitele se uplatní, pokud pro určité médium nebo druh reklamy není zvláštní předpis, nebo sice je, ale danou otázku neupravuje.

Takovými zvláštními předpisy   jsou  zákon o provozování rozhlasového a televizního  vysílání  č. 231/2001  Sb. , zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání č. 132/2010 Sb.,  tiskový zákon  č. 46/2000 Sb.,

zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. ,  a zákon  o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

Spotřebitelské soutěže  nesmí naplňovat znaky tzv. spotřebitelských loterií definovaných  v zákoně o loteriích a jiných podobných hrách 202/1990 Sb.

Ceny výrobků  uváděné pro spotřebitele v reklamě musí odpovídat zákonu o cenách č. 526/1990 Sb.

Jaké výtvory, výkony, názvy,  databáze, symboly   apod.  lze užít v reklamě stanoví zákon autorský č.121/2000 Sb.,  zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., o užitných vzorech č. 478/1992 Sb., o ochraněoznačení původu a zeměpisných označení č. 452/2001 Sb. a další průmyslověprávní předpisy, zákon o užívání státních symbolů  č.325/2001 Sb., zákon o ochraně olympijských symbolik č.60/2000 Sb, a o ochraně znaku a názvu Červený kříž č.126/1992 Sb.

Nakládání s osobními údaji reguluje  zákon č. 101/2000 Sb.

Specifické požadavky na reklamu určitého  výrobku nebo služby nebo prováděnou v určitém místě,  které se uplatní vedle nebo místo požadavků obecných, případně zákaz určité reklamy, najdeme v   zákoně o léčivech č. 378/2007 Sb., zákoně o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb.,  školském zákoně č. 561/2004 Sb., zákoně č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,  v

transplantačním zákoněč. 285/2002 Sb., zákoně č. 56/2001 Sb. o podmínkáchprovozu vozidel na pozemních komunikacích, zákoně č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvedení biocidních přípravků na trh, zákoně č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a fondech  a zákoně č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v právu potravinovém  ( nařízení EP a Rady č. 1924/2006,  zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. a řada prováděcích vyhlášek),  Nařízení č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin.

Zákon o zaměstnanostič. 435/2004 Sb. upravuje  podmínky  účasti dětí v reklamě.

Co je reklamní stavba a podmínky její realizace obsahuje  stavební zákon č. 183/2006.

Následují předpisy finanční a daňové, zákony volební o propagaci v době voleb a zákon přestupkový a trestní, jejichž které však již přesahují prostor tohoto stručného přehledu. 

 

JUDr. Karla Chlumská

AK Svoboda Chlumská Chrůma a partneři

Uveřejněno v Marketing Sales Media, vyd. Empresa Media a.s.


  Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.
  Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.